• Over ons
  • Contact
  • Bedrukt
  • SUP
  • Retourneren
  • Inloggen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE
NEDERLANDSE VERENIGING VAN GROOTHANDELAREN IN PAPIER EN VERPAKKINGSMATERIALEN (NVGP)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
NVGP: Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in
papier en verpakkingsmaterialen
Ons: het lid van de NVGP die als (verkopende) partij optreedt
Afnemer;
Wederpartij;
Opdrachtgever;
Koper; iedere wederpartij die met het lid van de NVGP een
overeenkomst aangaat of is aangegaan danwel om een
offerte vraagt of wie door het lid een offerte wordt
toegestuurd
Goederen;
Producten;
Artikelen;
Zaken: alle objecten die onderwerp van een overeenkomst met
het lid van de NVGP kunnen zijn.
De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar
gelang hun specifieke toepassing.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al
onze aanbiedingen en alle overeenkomsten met ons van
welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden
afgeweken indien wij dit nadrukkelijk schriftelijk
vermelden of erkennen.
2.3 Andere algemene voorwaarden, zoals
inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen,
voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze
algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn,
indien wij dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk
hebben bevestigd.
2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste
van personeel en hulpkrachten van ons, die bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn,
alsmede ten gunste van derden, door wie wij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.
2.5 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor
alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot
overeenkomsten.

ARTIKEL 3: OFFERTES
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Niettemin
hebben wij het recht ons aanbod te herroepen, zolang
als de wederpartij het aanbod nog niet heeft
aanvaard.
3.2 Bij een samengestelde prijsopgave welke is
opgenomen in een offerte bestaat geen verplichting
voor ons tot levering van een gedeelte van de in de
aanbieding begrepen goederen tegen een evenredig
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte
genoemde hoeveelheden en producten en gelden niet
automatisch voor nabestellingen.
3.4 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische
gegevens en dergelijke in brochures, offertes en
overeenkomsten dienen dusdanig te worden
begrepen dat de wederpartij rekening moet houden
met kleine afwijkingen, die de grenzen van het
normale niet te buiten gaan (zie daartoe tevens de
artikelen 8 en 22).

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN
BEVESTIGING
4.1 Indien en voor zover wij in een offerte een termijn
voor aanvaarding hebben gesteld, komt een
overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke
en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte
door de wederpartij binnen de gestelde termijn.
4.2 In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas
tot stand door schriftelijke orderbevestiging van onze
zijde of door levering door ons. In het laatste geval
wordt de factuur van ons als schriftelijke
orderbevestiging beschouwd.
4.3 Overeenkomsten welke tot stand zijn gebracht door
bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten,
binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn
overgegaan.

ARTIKEL 5: ANNULERING
5.1 Annulering door de wederpartij van een overeenkomst
(order) is zonder de expliciete schriftelijke instemming
van ons niet mogelijk. Het verzoek tot annulering moet
schriftelijk aan ons worden gedaan.
5.2 Indien het verzoek tot annulering door ons wordt
geaccepteerd zijn wij gerechtigd aan die instemming
voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6: ONTBINDING
6.1 Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingen
uit een met ons gesloten overeenkomst niet, danwel
niet tijdig voldoet alsmede ingeval van niet tijdige
betaling van voor invordering vatbare bedragen,
onderbreking van betaling, aanvraag van surséance
van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing
van een schuldsaneringsregeling of onder curatele
stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de
onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd
om de overeenkomst alsmede andere nog
onuitgevoerde overeenkomsten tussen ons en de
wederpartij zonder ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te
ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden
geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro’s.
Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en
de tegenwaarde in Euro’s is aangegeven, zal deze
tegenwaarde slechts bij benadering gelden.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
▪ exclusief BTW;
▪ op basis van door ons gehanteerde minimumhoeveelheden;
▪ af magazijn;
▪ exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enige
andere overheidsheffing;
▪ exclusief kosten van transport, op- en overslag
▪ exclusief kosten van verzekering;
▪ exclusief verwijderingsbijdrage;
▪ exclusief milieuheffingen of –milieutoeslagen welke
van overheidswege zijn of worden opgelegd;
▪ exclusief kosten van kwaliteitscontroles.
7.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een
product wijzigt in de periode tussen de datum van
aanbieding en de datum van levering of indien sprake is
van (extra) heffingen vanuit (overheids)organisaties,
zoals het Afvalfonds, hebben wij het recht de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te
passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al
dan niet voorzienbaar was op het moment van de
aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met
inachtneming van terzake geldende wettelijke
voorschriften. Wij zijn in dat geval niet tot
schadevergoeding gehouden.
7.4 Prijswijzigingen ten gevolge van koersfluctuaties en
wijzigingen in de wisselkoersen tussen de Euro en
andere valuta, wanneer enige betaling in verband met
de levering in andere dan de Euro dient te worden
uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voorzover
deze wijzigingen meer dan 5 % afwijken van de koers
zoals die gold op de datum van bevestiging van de
overeenkomst.

ARTIKEL 8: HOEVEELHEDEN/MATEN
8.1 De door een wederpartij bestelde hoeveelheden worden
door ons automatisch aangepast aan door ons
gehanteerde minimum hoeveelheden/
verpakkingseenheden.
8.2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het ons is
toegestaan af te wijken van de opgegeven danwel
overeengekomen hoeveelheid.
8.3 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het
afleveringsdocument vermeld.
8.4 Indien afnemer een eventueel bezwaar tegen het
afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur na
ontvangst daarvan schriftelijk aan ons kenbaar maakt,
wordt de op het afleveringsdocument vermelde
hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
8.5 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons
opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door
de wederpartij zijn verstrekt dragen wij hiervoor geen
enkele verantwoordelijkheid.
8.6 Het door de wederpartij na het totstandkomen van de
overeenkomst wijzigen van opgegeven maten brengt
met zich mee dat de eventueel daarmee
samenhangende kosten door ons in rekening kunnen
worden gebracht bij de wederpartij.

ARTIKEL 9: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
9.1 Een overeengekomen levertijd begint te lopen op de
dag waarop de schriftelijke orderbevestiging
gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een
schriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waarop
de wederpartij ons voor het eerst schriftelijk
aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De
levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de
wederpartij ons alle voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden,
eventueel benodigde vergunningen en te behandelen
materialen ter beschikking heeft gesteld.
9.2 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds
bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
Overschrijding van zo’n termijn geeft afnemer niet het
recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de
overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen
van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer
kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.
Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit
voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van
enige schade, door afnemer terzake geleden.
9.3 Alvorens de wederpartij tot ontbinding, als genoemd in
artikel 9.2, kan overgaan dienen wij bij niet tijdige
levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld en
dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden
gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen.
9.4 Plaats van levering is ons magazijn in de plaats van onze
(hoofd-)vestiging.
9.5 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering
beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden
rechtsgevolgen.
9.6 Indien afnemer ons vóór levering kenbaar maakt de
artikelen op een andere dan op de overeengekomen
plaats te willen ontvangen, dan zullen wij hieraan
voldoen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangd
kan worden. Indien het door ons voldoen aan dit
verzoek extra kosten met zich brengt is afnemer
gehouden ons die extra kosten te vergoeden. Indien wij
aan het verzoek van afnemer voldoen is het bepaalde in
artikel 10 van deze voorwaarden van overeenkomstige
toepassing.
9.7 Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele
douanedocumenten tijdig aan de verantwoordelijke
autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan
de daarmee samenhangende extra kosten voor
rekening van afnemer komen.

ARTIKEL 10: VERVOER
10.1 Indien wij voor het vervoer van voor afnemer bestemde
zaken zorgdragen geschiedt dit voor rekening en risico
van afnemer op een door ons te bepalen wijze.
10.2 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn de
goederen tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemer
dient hiervoor zelf zorg te dragen.
10.3 Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door
afnemer aangegeven plaats dan zullen de in verband
daarmee te maken extra kosten voor rekening van
afnemer zijn.
10.4 Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de
artikelen bezorgt. De afnemer is verplicht de artikelen
aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen
met ons zorg voor het lossen van de goederen. Blijft
afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor
door ons te maken extra kosten voor zijn rekening.

ARTIKEL 11: EMBALLAGE EN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
11.1 Tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld is de
emballage in de prijs van onze artikelen begrepen.
Onder emballage wordt hier niet verstaan de
commerciële verpakking. Wij berekenen voor de
emballage geen statiegeld tenzij wij daartoe van
overheidswege zijn verplicht, of zulks door ons
uitdrukkelijk is vermeld.
11.2 Indien onze goederen worden afgeleverd op zogeheten
Europallets of op pallets die deel uitmaken van een
palletpool, zullen wij deze pallets als emballage in
rekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke,
onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
11.3 Indien wij door onze afnemer of van overheidswege
verplicht worden om bij aflevering van onze producten
emballage of door ons geleverde en gebruikte
verpakkingsmaterialen mee terug te nemen dan komen
de daarmee samenhangende kosten, daaronder
eventueel de kosten van vernietiging begrepen, voor
rekening van afnemer.
11.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets
en dergelijke, voorzover niet bestemd voor eenmalig
gebruik, blijven ons eigendom. De afnemer blijft
aansprakelijk voor de hem toegezonden emballage, ook
als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De
afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege
retouremballage op kosten van de afnemer zo spoedig
mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
11.5 In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld)
wordt door ons gecrediteerd nadat dit
emballagemateriaal onbeschadigd in ons magazijn is
teruggekeerd. Bij lichte beschadiging behouden wij ons
het recht voor minder te crediteren dan het in rekening
gebrachte statiegeld. Bij omvangrijke beschadiging
wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het
emballagemateriaal ter beschikking van afnemer,
hetgeen wij hem zullen melden.

ARTIKEL 12: OPSLAG
12.1 Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door
ons kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen
tijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemer
opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voor
rekening van afnemer.
12.2 Wij kunnen met de wederpartij overeenkomen dat wij
aan hem/haar verkochte of door hem/haar bestelde
artikelen in ons magazijn opslaan. Uitgangspunt daarbij
zal steeds zijn dat wij gerechtigd zijn de opgeslagen
artikelen direct en volledig te factureren en/of af te
(laten) leveren. De wederpartij kan over deze artikelen
op afroep beschikken. Wij zijn steeds gerechtigd om
opslag- en eventuele andere kosten in rekening te
brengen.
12.3 Indien de wederpartij van deze mogelijkheid gebruik
maakt kan een afzonderlijke afroeporder-overeenkomst
gesloten worden.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Alle bij de afnemer aanwezige zaken afkomstig van ons,
zijn, zolang de afnemer nog enige betalingsverplichting
jegens ons heeft, eigendom van ons krachtens het in dit
artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.
13.2 Alle door ons geleverde en nog te leveren zaken, blijven
eigendom van ons totdat de afnemer alle verplichtingen
uit alle met ons gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken op
welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren
alvorens betaling daarvan volledig heeft
plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn
gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer
deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en
in zijn geheel opeisbaar.
13.4 Afnemer is verplicht de inhoud van deze
eigendomsvoorbehoudbepaling ter kennis te brengen
van degene aan wie door hem, door ons geleverde
zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden
gegeven.
13.5 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in
voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar
onze goederen zich bevinden teneinde onze
eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

ARTIKEL 14: RECLAMES
14.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo
spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of
het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te
weten:
▪ of de juiste zaken zijn geleverd;
▪ of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit
overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen;
▪ of de afgeleverde zaken voldoen aan de
kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de
eisen die gesteld mogen worden voor normaal
gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2 Reclames dienen, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 8.4, door afnemer binnen 8 dagen na
ontvangst van de zaken schriftelijk aangetekend met
bericht van ontvangst aan ons kenbaar te worden
gemaakt.
14.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door
afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument
kenbaar te worden gemaakt.
14.4 Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of
reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot
eventuele beschadigde zaken, verpakking en/of
emballage geldt zulks als volledig bewijs dat koper de
geleverde zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in
deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
14.5 Het enkele feit dat een reclame wordt onderzocht
impliceert niet automatisch dat wij enige
aansprakelijkheid terzake erkennen.
14.6
Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde zaken identiek zijn.
14.7
Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.
14.8
Op de afnemer rust het bewijs van de stelling of stellingen dat sprake zou zijn van non-conformiteit van geleverde zaken.
14.9
Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zullen wij tot niet meer gehouden zijn dan het voor onze rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van ons) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.
14.10
In geval van totale vervanging of vergoeding van zaken wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.
14.11
Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door ons te bepalen voorwaarden.
14.12
Elke aanspraak van afnemer vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij afnemer aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken.
14.13
De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven.
14.14
Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door ons in
behandeling genomen.
14.15
Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen en ook niet in het geval dat afnemer en/of derden al dan niet op last van afnemer, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.
14.16
Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens ons bestaande verplichtingen over te gaan.

ARTIKEL 15: BETALING
15.1
Zaken, afgehaald in onze showroom/aan ons magazijn dienen contant te worden betaald tenzij met koper uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
15.2
Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen 8 dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van ons of door overschrijving op de op de factuur aangegeven bankrekening van ons.
15.3
Wij zijn steeds gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst te besluiten goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen.
15.4
Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.5
Vanaf dat moment zal de zogenaamde wettelijke handelsrente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover wij door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk zijn gesteld.
15.6
De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van 250 Euro.
15.7
Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door
afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons
het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
15.8
Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.9
Wij zijn gerechtigd om vorderingen op de afnemer over te dragen of te verpanden, bijvoorbeeld aan een door ons ingezette financierings- of factoringmaatschappij.

ARTIKEL 16: OVERMACHT
16.1
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden mede, maar niet uitsluitend de volgende situaties begrepen: stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, epidemie/pandemie, overheidshandelen of -ingrijpen, natuurverschijnselen of -invloeden, transportproblemen, productieproblemen, tekort of afwezigheid van grondstoffen of andere zaken, oorlogshandelingen of terrorisme, burgerlijke of militaire ongeregeldheden en computer- of netwerkstoringen/-problemen.
16.2
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren.
16.3
Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan de wederpartij enige schade te vergoeden.
16.4
Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langer dan één maand duurt dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen, echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van geleden schade.

ARTIKEL 17: GARANTIE
17.1
Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik van deze zaken strikt zijn opgevolgd. Onder zaken als bedoeld in dit artikel zijn mede te verstaan verpakkingsmachines en/of –apparaten.
17.2
De garantie op verpakkingsmachines en/of -apparaten vangt aan op de dag van aflevering van die zaken. De garantieperiode verstrijkt 6 maanden daarna.
17.3
Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking danwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
17.4
Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materialen of constructies, door afnemer gekozen of ons verplicht opgelegd door enige derde, danwel als gevolg van een regeling van overheidswege.
17.5
Wij garanderen de bruikbaarheid van door ons geleverde zaken bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. De garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
17.6
Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag, zulks ter vrije keuze van ons. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende zaken.
17.7
Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
▪indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit    enige andere overeenkomst met ons;
▪indien, in het geval dat wij niet de producent zijn van de door ons geleverde artikelen, afnemer een
garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij
rechtstreeks, hetzij via ons;
17.8
In het geval wij niet de fabrikant zijn van door ons geleverde zaken is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door de leverancier van die zaken.

ARTIKEL 18: UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Indien wij aansprakelijk zijn is deze aansprakelijkheid als volgt geregeld:
▪voor gebreken in geleverde zaken geldt aansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 17 van deze voorwaarden;
▪onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot het bedrag van de relevante transactie;
▪mocht echter naar eisen van redelijkheid en billijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting tot het vergoeden van het bedrag van de transactie te gering zijn in verhouding met de door afnemer geleden schade, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 125 % van het bedrag van de relevante transactie;
▪onze aansprakelijkheid voor indirecte- en gevolgschade is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten. Daaronder wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevens, verlies van gebruik van zaken of apparatuur, schade aan verpakte zaken, werkonderbreking, (meer)kosten van of verband houdende met vervangende zaken of apparatuur, faciliteiten of diensten en schade of verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking of vertragingen.
18.2
Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3
Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:
▪schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte gegevens;
▪nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;
18.4
Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen,
beschrijvingen, software en alle overige informatie,
door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, op eerste schriftelijk verzoek van afnemer eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd.
18.5
Wij zijn niet aansprakelijk voor:
a.een (verkeerde) montage door derden en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van door ons geleverde zaken;

ARTIKEL 19: SOFTWARE
19.1
Indien wij onze afnemer software leveren danwel ter beschikking stellen, blijft het auteursrecht hierop van toepassing. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming, c.q. de toestemming van onze leverancier is het kopiëren van de programma's niet toegestaan. Afnemer vrijwaart ons uitdrukkelijk voor alle schade die mocht ontstaan c.q. alle aanspraken die tegen ons geldend gemaakt mochten worden uit hoofde van illegaal gebruik van software.
19.2
Indien door ons geleverde software, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, wordt bewerkt en/of uitgebreid vervalt automatisch iedere garantie.
19.3
Het zonder onze toestemming openen van schakel- en besturingskasten kan tot gevolg hebben dat de door ons geïnstalleerde software onbruikbaar wordt. Indien zulks het geval zal zijn vervalt automatisch iedere garantie.

ARTIKEL 20: VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM
20.1
Indien zulks wordt overeengekomen bedrukken wij verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van afnemer.
20.2
Indien afnemer zulks wenst en wij dit met de afnemer zijn overeengekomen, kunnen wij bedrukt verpakkingsmateriaal op afroep voor afnemer in ons magazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kan een afzonderlijke afroeporderovereenkomst gesloten worden.
20.3
Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaal volgens een ontwerp van afnemer zal worden overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan afnemer worden voorgelegd. Na diens akkoordbevinding zullen wij op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt.
20.4
Voor de wijze van uitvoering, afwijkingen in materiaal en/of kleur zijn de bepalingen van toepassing opgenomen in deze algemene voorwaarden.
20.5
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de door ons gebruikte kleur gelijk is aan het door afnemer aan ons overhandigde monster, danwel het aan ons door afnemer kenbaar gemaakte kleurennummer.
20.6
Wij hebben het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in rekening te brengen. Deze kosten zullen wij onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk factureren, ongeacht het feit dat de bedrukte verpakkingsmaterialen eventueel op afroep worden afgenomen en dientengevolge ook in deelleveringen kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijn moeten plaatsvinden.
20.7
Alle, al dan niet op verzoek van onze afnemer, door of in onze opdracht gemaakte ontwerptekeningen, clichés, drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven ons eigendom.
20.8
Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door ons 3 maanden na de datum van de offerte aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten te voldoen.
20.9
Clichés die door of in opdracht van onze afnemer in gebruik zijn genomen, worden geacht te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 21 : INDUSTRIELE EIGENDOM
21.1
Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is een wederpartij niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
21.2
Het auteursrecht (en alle andere eventuele rechten van intellectueel eigendom) op door of namens ons of in onze opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho's, foto's, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins etc.
blijven te allen tijde bij ons berusten. Zij mogen zonder
onze toestemming nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld. Indien een wederpartij een vergoeding of hogere prijs heeft betaald in het kader van vervaardigde zaken, omvat dit niet ook de overdracht van rechten van intellectueel eigendom, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
21.3
Onze wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien wij op verzoek van onze afnemer een bepaald beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving hebben gebruikt.
21.4
Indien afnemer ons grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door afnemer bij ons gekochte zaken, dan vrijwaart afnemer ons uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.

ARTIKEL 22: TOLERANTIES
22.1
Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Indien een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden in ieder geval toegestaan.
22.2
Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat wij in ieder geval geacht worden behoorlijk en juist gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan:
- voor papierwaren:
- 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid
bij orders tot 250 kg;
- 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid
bij orders van 250 t/m 5.000 kg;
- 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid
bij orders boven 5.000 kg
-Voor kunststoffen of laminaten:
-20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij order met een nettogewicht van tot 500 kg;
-10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid
bij orders van 500 t/m 1000 kg
-5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 1000 kg
-Voor kartonnages
-20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg;
-10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tussen de 500 en 10.000 kg;
-5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 10.000 kg.
-Voor alle andere producten:
-20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot 500 kg;
-15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 500 t/m 1.000 kg
-10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 1.000 t/m 5.000 kg
-5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van boven de 5000 kg.
-Per order wordt bedoelt één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.
22.3 Ten aanzien van materiaal geldt dat wij geacht worden behoorlijk te hebben gepresteerd indien de afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. gericht te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de totale geleverde partij worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van karton of beplakking geven geen recht tot reclame.
22.4 indien een verpakkingsassortiment is samengesteld uit verschillende basismaterialen dan wordt door ons geen kleureenheid gegarandeerd.
22.5 Ten aanzien van gramgewichten geldt dat de toelaatbare afwijking in overeengekomen gramgewicht voor papier bedraagt:
- t/m 39 gram/m2 8%
- 40 t/m 59 gram/m2 5%
- 60 en meer gram/m2 4%
En voor cartonnages
- tot 500 gram/m2 5%
- vanaf 500 gram/m2 8%
22.6 Ten aanzien van de dikte geldt dat de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:
- kunststoffilm of laminaten t/m 40mu 20%
- kunststoffilm of laminaten boven de 40 mu 15%
- aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een
ander product) 10%
- andere materialen of combinaties 15%
22.7 Ten aanzien van het formaat geldt dat de toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:
- Papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm
- Papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm (in lengte en breedte)
- Kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed 5 mm
- Kunststoffilm op rollen van 20 en breder 2,5%
- Zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen breedte 10%
- Zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen lengte 10%
De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben

ARTIKEL 23: PARTIËLE NIETIGHEID
23.1
Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
23.2
Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.

ARTIKEL 25: VERVAL VAN VORDERINGEN TEGEN ONS
25.1 Vorderingen, waarvoor wij aansprakelijk zijn gesteld, vervallen indien afnemer niet binnen 6 maanden nadat wij schriftelijk zijn aangemaand en in gebreke zijn gesteld, ons in rechte heeft betrokken.

ARTIKEL 26 VERPAKKINGSMACHINES EN -APPARATEN
26.1
Op de levering van verpakkingsmachines en –apparaten
zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing voorzover daarvan in deze bepaling niet wordt afgeweken.
26.2
Onverkort het bepaalde in artikel 7.2 gelden onze
prijzen:
▪exclusief installatie;
▪exclusief instructie;
▪exclusief hef- en hijswerktuigen;
▪exclusief noodzakelijk gebleken verbouwings-kosten.
26.3
Indien hef- en hijswerktuigen worden ingezet of indien wij of namens ons op andere wijze wordt zorggedragen of wordt geassisteerd bij het takelen van de machine geschiedt dit volledig voor rekening en risico van de afnemer.
26.4
Afnemer dient ervoor te zorgen dat ter plekke, waar de betreffende machine of het betreffende apparaat dient te worden geplaatst, alle benodigde voorzieningen, welke dan ook of hoe dan ook genaamd, aanwezig zijn. Lucht en watervoorzieningen dienen indien noodzakelijk beschikbaar te zijn binnen één meter van de machine of het betreffende apparaat. Machines en/of de betreffende apparaten die elektrische voeding nodig hebben zijn door ons voorzien van een stekker. Voor machines die zogeheten krachtstroom nodig hebben dient afnemer ons vooraf het type stekker kenbaar te maken. Afnemer dient er rekening mee te houden dat het gewenste vermogen van een machine dermate hoog kan zijn dat speciale elektrische schakelvoorzieningen noodzakelijk zijn. Voorzover mogelijk zullen wij afnemer hieromtrent voor plaatsing informeren.
26.5
De installatie van machines en/of -apparaten is voltooid nadat met succes is proefgedraaid. Indien proefdraaien niet mogelijk is vanwege enige aan afnemer te wijten oorzaak is de installatie voltooid nadat de machine of het apparaat door ons is geïnstalleerd en productiegereed is.
26.6
Problemen ten aanzien van de installatie ontslaan afnemer nimmer van de verplichting onverkort aan haar betalingsverplichtingen jegens ons te voldoen.
26.7
De afnemer is gehouden een opleveringsverklaring te
ondertekenen. Indien afnemer weigert daartoe over te
gaan wordt deze weigering beschouwd als een acceptatie van de oplevering.
26.8
Verpakkingsmachines en/of -apparaten zijn nooit zodanig af te schermen dat (alle) bewegende delen niet van buitenaf met de handen te bereiken zijn. Dit is inherent aan verpakken. Wij hebben ten aanzien van de veiligheid van onze producten de veiligheidseisen in acht genomen. De bediener van de machine of het apparaat dient nooit met de handen in het machinegedeelte te komen als deze in werking is. De machine en/of het apparaat is zodanig geconstrueerd dat zulks ook niet nodig is. Mocht tijdens het productieproces bij afnemer een te verpakken artikel in de machine of het apparaat vast komen te zitten of mocht de toevoer van verpakkingsmateriaal en/of plakband en/of krammen en/of band stagneren, dan dient de machine of het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld te worden totdat het euvel is verholpen. Wij zijn niet aansprakelijk indien bovengenoemde veiligheidseisen niet stipt worden opgevolgd. Afnemer dient zijn bedienend personeel zelf van deze veiligheidsinstructies op de hoogte te brengen.
26.9
Door ons afgeleverde verpakkingsmachines en/of apparaten voldoen aan de vereiste wettelijke veiligheidseisen en zijn voorzien van een CE markering. Indien afnemer niettemin extra veiligheidsvoorzieningen wenst of andere extra voorzieningen dan zullen de daarmee samenhangende kosten door ons extra in rekening worden gebracht.
26.10
De in dit artikel genoemde bedingen gelden zowel voor door ons verkochte machines en/of apparaten als wel voor door ons verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur.
26.11
De goede werking van door ons verkochte danwel verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur wordt uitsluitend gegarandeerd indien verpakkings- en hulpmaterialen worden gebruikt die door ons zijn geleverd danwel waarvan wij de specificaties hebben goedgekeurd. Afnemer heeft de mogelijkheid met ons een onderhoudscontract op verkochte verpakkingsapparatuur te sluiten. Hiervoor wordt door ons een afzonderlijke overeenkomst met afnemer gesloten.
26.12
Alle garantie-aanspraken van de afnemer vervallen indien door de afnemer op of ten behoeve van de
machine niet het materiaal wordt gebruikt dat door ons
wordt geleverd.

ARTIKEL 27: TOEPASSELIJK RECHT
27.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

ARTIKEL 28: GESCHILLEN
28.1
Geschillen, welke voortvloeien uit met ons gesloten
overeenkomsten, worden ter onzer keuze beslecht door de Burgerlijke Rechter in onze woonplaats.

ARTIKEL 29: VERTALINGEN
29.1 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst is bindend.

ARTIKEL 30: VINDPLAATS VOORWAARDEN
30.1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Amsterdam.
30.2
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de aanbieding
c.q. de transactie met ons.

Februari 2024.

×